ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η TTT GLOBAL GROUP SA έχει ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τις ανάγκες των πελατών της.

Για τον λόγο αυτό και σε συνεργασία με συμβούλους επιχειρήσεων, μελετά και προτείνει λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης των, μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και λοιπά προγράμματα χρηματοδοτήσεων.

Ανάλογα με το αντικείμενο ή τον κλάδο δραστηριοποίησης των πελατών, βρίσκει και προτείνει τα αντίστοιχα προγράμματα για την κάλυψη:


 • ¶υλων αναγκών, όπως:

  - ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 9000 του έτους 2000)

  - συμμετοχή σε "e-marketplaces", δαπάνες διασύνδεσης

  - ενέργειες συμμετοχής σε εκθέσεις


 • Πάγιων αναγκών, όπως:

  - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού CIM. Το CIM σας όρος σημαίνει ολοκληρωμένη παραγωγή με υπολογιστή.

  - προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του βιομηχανοστασίου

  - προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα "e-business management" και "e-business development" (B2B ή B2C)

  - προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN)

  - ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection, ERP, κτλ)

  - εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code)

  - κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

  - και πολλές άλλες πάγιες ανάγκες, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.
Νέα-Ανακοινώσεις
Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα (Β Κύκλος)... »
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ»... »
Ενίσχυση ΜΜΕ στον Τουρισμό - Γ΄ κύκλος... »
Ενίσχυση ΜΜΕ στη μεταποίηση - Γ΄ Κύκλος... »
Πρόβλημα με τα Link του DC... »